KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO DOSTARCZENIA W CELU POTWIERDZENIA WOLI NAUKI

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum
  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego
  3. Karta zdrowia
  4. Informacje o uczniu (dokument dostępny u nas)
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (skierowanie na badania otrzymuje się w sekretariacie)
  6. 3 zdjęcia

Informacja o przyborach możliwych do wykorzystania w czasie Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie