rekrutacja

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Adres strony systemu rekrutacji:

https://lodzkie.edu.com.pl

Harmonogram rekrutacji elektronicznej

13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00

– elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły,

– składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru,

uwaga: w dniach 23 maja – 31 maja 2019r. odbędą się w szkołach próby

sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.

Wynik podany zostanie w dniu 5 czerwca 2019r.

21 czerwca – 25 czerwca 2019 r . do godz. 12.00

uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach

egzaminu ośmioklasisty lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu

gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru).

do 18 lipca 2019 r. do godz. 12.00

wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu – kandydatowi

z listy zakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

16 lipca od godz. 12.00 – 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00

potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich.

25 lipca 2019 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

1. Oferta szkół jest widoczna w systemie.

2. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje

 i składa tylko w szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

3. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.

Informacje na temat naboru do szkół ponadgimnazjalnych